Re:пост

joomla

НВК ім. В. Чорновола оголошує конкурсний прийом учнів до гімназії

176 1.jpg — 143.46 KбДо уваги батьків випускників 4-их класів навчальних закладів міста. НВК ім. В. Чорновола - гімназія оголошує конкурсний прийом учнів до 1 класу гімназії (5 клас). За інформацією від адміністрації школи.

 Конкурсні випробування відбудуться:

 українська мова (письмово) – 23 червня 2016р.

 математика (письмово) або англійська мова (усно) – 24 червня 2016р.

Додаткові конкурсні випробування відбудуться :

 українська мова (письмово) – 18 серпня 2016р.

 математика (письмово) або англійська мова (усно) – 19 серпня 2016 р.

Порядок конкурсного прийому до 5-х класів гімназії НВК ім. В. Чорновола

1. Загальні положення

1.1 Прийом учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.2 Правила конкурсного прийому розроблені відповідно до Інструкції про

порядок конкурсного прийому дітей до гімназій, ліцеїв, коледжів,

спеціалізованих шкіл, затвердженої Наказом міністерства освіти і науки

України від 19.06.2003 року за № 389, Положення про загальноосвітній

навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу і

затверджується на спільному засіданні педагогічної ради і Ради навчального

закладу за погодженням з управлінням ОКСМП ЮМР.

1.3 У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця

проживання.

1.4 Конкурсні випробовування здійснюються на безкоштовній основі.

2. Організація конкурсу

2.1 Правила конкурсного прийому оголошуються за два місяці до його

початку. Оголошення щодо умов і термінів конкурсу розміщуються у

приміщенні школи-гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома

населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2 Випробовування в рамках основного конкурсного прийому проводиться

лише після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних

місць допускається додатковий конкурсний прийом (серпень), який має

бути організований таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не

пізніше ніж за тиждень до початку навчального року.

2.3 Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбутися протягом

навчального року за наявності вільних місць за таких саме умов, що й

основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30

учнів.

2.4 Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального

закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими

проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням

вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.5 Для проведення конкурсних випробовувань створюється приймальна

комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з

Радою закладу. До складу приймальної комісії входить практичний

психолог. Головою приймальної комісії є директор школи-гімназії або його

заступник.

2.6 З кожного предмету створюються предметні комісії, їх склад

затверджується наказом директора.

2.7 До участі в конкурсі до 5-х класів допускаються учні на підставі заяви

батьків, які подаються на ім’я директора школи-гімназії, табеля успішності

за 4-й клас. Для учнів, які не є учнями даної школи-гімназії, для участі в

конкурсі, крім заяви, додається копія свідоцтва про народження.

2.8 До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших

документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціальності та

відображають їх навчальні та/або творчі здібності.

2.9 Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця

навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10 Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-

інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС прийом

відбувається за результатами співбесіди.

2.11 Встановити пільгові умови конкурсу для випускників ЗОШ І ступеня НВК

ім. В. Чорновола та дітей, які проживають у мікрорайоні, закріпленому за

НВК.

3. Проведення конкурсу

3.1 Адміністрація школи-гімназії самостійно визначає чисельність приймальної

та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість

конкурсних випробовувань, але не більше двох.

3.2 Конкурсні випробовування для учнів, які вступають до 5-х класів,

проводяться з:

 української мови – обов’язково;

 математики чи англійської мови – на вибір.

3.3 Директор школи-гімназії наказом визначає склад приймальної та

предметних комісій.

3.4 Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів, завдань, творчих

робіт) для конкурсних випробовувань, зміст яких відповідає навчальним

програмам школи І ступеня, розробляються методичними об’єднаннями

вчителів та затверджуються директором навчального закладу за

погодженням з управлінням ОКСМП ЮМР.

3.5 Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробовувань,

що відбуваються у різні дні.

3.6 Для проведення конкурсного випробовування у письмовій формі учням

видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу

сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення

випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії

та передаються для перевірки членам предметних комісій без титульної

сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії

після виставлення балів. Роботи перевіряються, підписуються членами

предметних комісій. Складається протокол, який заповнюється у

установленій формі.

3.7 Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів

випробувань визначає голова предметної комісії.

3.8 Конкурсні завдання зберігаються у директора в запечатаному конверті.

Його відкриває в день випробовування голова предметної комісії у

присутності її членів та вступників.

3.9 Усі роботи та інші матеріали конкурсного випробовування зберігаються

протягом року у заступника директора з навчально-виховної роботи.

3.10 Результати випробовувань (у тому числі співбесіди) оформляються у

вигляді протоколів (додаток) відповідних комісій і зберігаються в тому

самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11 Результати конкурсного випробування оголошуються не пізніше ніж через

три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами

вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального

ознайомлення.

3.12 Переможці альтернативних олімпіад з відповідних предметів,

Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів поточного року звільняються від

конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі

виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.13 З категоріями учнів, зазначеними в пункті 3.12 допускається проведення

тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди

учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у

конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.14 Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну

довідку, на підставі чого їм дається право участі у додаткових конкурсних

випробовуваннях, терміни проведення яких визначає директор школи-

гімназії.

3.15 Учні, які не з’явились на конкурсне випробовування без поважної

причини, до додаткового конкурсного випробовування не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1 Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до

навчального закладу наказом директора на підставі рішення приймальної

комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення

результатів конкурсу.

4.2 До гімназії подаються документи: копія свідоцтва про народження; особова

справа, медична картка (для дітей, які не є учнями школи-гімназії).

4.3 Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням

приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з

апеляцією. Заява на апеляцію подається протягом тижня після оголошення

результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подачі.

Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад

якої визначаються навчальним закладом за погодженням з управлінням

ОКСМП ЮМР. Проведення додаткових випробовувань під час розгляду

апеляції забороняється.

4.4 У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які

подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління ОКСМП ЮМР,

яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5 Випускники 4-х класів, які за результатами конкурсного випробовування не

зараховані до гімназії, продовжують навчання в 5-х класах інших

загальноосвітніх навчальних закладах міста.

4.6 Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних

причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального

закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне

приймання.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за

дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей

(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл

(шкіл- інтернатів) та Правил конкурсного прийому до 5-х класів закладу

«Навчально- виховний комплекс: НВК ім. В. Чорновола (гімназія-ЗОШ І

ступеня).

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування

учнів до гімназії, за його результатами здійснюється управлінням ОКСМП

ЮМР.

5.3. При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції про порядок

конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв,

колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та Правил конкурсного

прийому до 5-х класів закладу «Навчально-виховний комплекс:

ім. В. Чорновола, рішенням управлінням ОКСМП ЮМР результати

конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління ОКСМП ЮМР

організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є

остаточними.

 
 
Яндекс.Метрика